5-Mar-73, V.I. Lomonosov.
24-Nov-80, V.I. Lomonosov.