19-Oct-64, A.Ya. Povzner.
2-Nov-64, A.Ya. Povzner.
11-Mar-74, A.Ya. Povzner.