21-Sep-85, Yu.S. Ryzhikova.
4-Nov-85, Yu.S. Ryzhikova.